Nabycie nowego świadczenia zależy od precyzyjności wniosku – ZUS jest nieubłagany

Z dniem 1 stycznia 2024 r. otwarto możliwość składania wniosków o świadczenie wspierające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy jednak zwrócić uwagę na odpowiednie porządkowanie dokumentów przy składaniu wniosku, ponieważ ZUS bezwzględnie odrzuci wniosek, jeżeli nie jest on poprawnie skompletowany. Poniżej przedstawiamy, jak krok po kroku powinna wyglądać procedura ubiegania się o świadczenie wspierające.

Nowo wprowadzone świadczenie wspierające udzielane jest na podstawie specjalnej ustawy i jest przeznaczone dla osób o ograniczonej sprawności, które osiągnęły pełnoletność. Beneficjentami tego świadczenia mogą stać się osoby, które spełnią warunki i mogą one otrzymać wsparcie finansowe w wysokości od 40 do 220 proc. obecnej kwoty renty socjalnej.

Warunki otrzymania świadczenia wspierającego

Świadczenie takie może zostać przyznane osobom, które zdobyły odpowiednią ilość punktów w decyzji wydanej przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Wymienioną decyzję należy załączyć do wniosku skierowanego do ZUS i złożyć go w ciągu 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. Świadczenie będzie przyznawane z wyrównaniem od dnia, kiedy wnioskodawca został poinformowany o decyzji.

Świadczenie to przyznawane jest niezależnie od poziomu dochodu wnioskującego, jest zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego, jest chronione przed egzekucją komorniczą oraz można je otrzymać jednocześnie z innymi świadczeniami.