Ambasada Francji w Polsce wsparciem dla inicjatywy wzmacniającej pozycję kobiet w rolnictwie

Inicjatywa Agro Woman ma na celu zburzenie utrwalonego stereotypu, który postrzega rolnictwo przede wszystkim jako domenę mężczyzn. Wielowymiarowa rola kobiet w rolnictwie, zarówno w Polsce jak i w Europie, jest niezaprzeczalna i kluczowa. Pomimo to, kobiety często są pomijane w dyskusjach publicznych na temat tej branży. Agro Woman dąży do tego, aby prowadzenie działalności biznesowej w obrębie rolnictwa stawało się coraz bardziej atrakcyjne dla kobiet.

W rolnictwie francuskim kobiety odgrywają niewątpliwie istotną rolę, częstokroć będąc motorem napędowym rozwoju i innowacji. Niemniej jednak, mimo postępów, nadal zauważa się pewne nierówności i różnice w statusie zawodowym kobiet. Sytuacja ta ulega stopniowej poprawie, między innymi dzięki działaniom podjętym przez administrację francuską, zarówno na poziomie krajowym – poprzez prace grupy senackiej na rzecz równouprawnienia płci, jak i lokalnym – gdzie coraz więcej kobiet reprezentuje interesy rolników we władzach izb rolniczych.

Etienne de Poncins, Ambasador Francji w Polsce, wyraził swoje poparcie dla inicjatywy Agro Woman. W swojej wypowiedzi podkreślił, że Ambasada Francji w Polsce jest zaangażowana w działania na rzecz równości płci, które są częścią polityki publicznej. Poparcie Ambasady dla Agro Woman jest wyrazem troski o wzmacnianie roli kobiet w środowisku rolniczym, promowanie ich przedsiębiorczości i przywództwa w gospodarstwach rolnych, organizacjach i świecie biznesu.

Według danych z 2021 roku, co czwarte gospodarstwo rolne we Francji jest zarządzane przez kobiety. Stanowią one 26,2% szefów gospodarstw rolnych i 5,1% szefów przedsiębiorstw rolnych. Łącznie, 29,5% gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych zostało zarządzane lub współzarządzane przez co najmniej jedną kobietę. Średni wiek kobiet pełniących funkcję szefów gospodarstw lub przedsiębiorstw rolnych we Francji to 51 lat.

W Polsce rolnictwo nadal jest postrzegane jako domena mężczyzn, pomimo faktu, że znaczna liczba gospodarstw rolnych jest prowadzona przez kobiety. Inicjatywa Agro Woman ma na celu zmianę tego postrzegania, poprzez edukację merytoryczną kobiet w zakresie finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, języków obcych i rozwijania umiejętności miękkich. Jak zaznaczają Małgorzata Bojańczyk i Karolina Tarnawska, współinicjatorki Agro Woman, działalność ta odpowiada na zmieniające się oczekiwania społeczne, promuje rolę kobiet w branży i daje im możliwość realizacji własnych ambicji oraz osiągania satysfakcjonujących efektów ekonomicznych.