Unikaj konsekwencji przekroczenia terminu rozliczenia PIT

Zgodnie z ustawami podatkowymi, obywatele mogą rozpocząć składanie swoich rocznych deklaracji podatkowych PIT za rok 2023 od 15 lutego 2024 roku. Niemniej jednak, istotne jest, aby pamiętać, że ostateczny termin na rozliczenie to 30 kwietnia 2024 roku. Zaniedbanie tego obowiązku bywa częste wśród podatników – niektórzy go zapominają, inni po prostu przegapią lub są niezdolni go dotrzymać. Niestety, w przypadku niedotrzymania tego terminu, ustawa przewiduje surowe kary.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (art. 45 ust. 1), podatnicy są zobowiązani do składania rocznej deklaracji PIT między 15 lutego a 30 kwietniem roku następującego po danym roku podatkowym. Ciekawostka: nawet jeśli złoży się deklarację przed oficjalnym startem okresu rozliczeniowego, będzie ona uznawana za złożoną właśnie 15 lutego.

W ubiegłym roku, formularze PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 musiały zostać złożone najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024 r. Brak terminowego złożenia deklaracji może skutkować odpowiedzialnością karną skarbową.

W świetle Kodeksu karnego skarbowego z dnia 10 września 1999 r., podatnicy, którzy celowo unikają obowiązku opodatkowania, nie informują odpowiedniego organu o podstawie opodatkowania lub nie składają wymaganych deklaracji, narażając w ten sposób na szkody finanse publiczne, mogą być ukarani grzywną do 720 stawek dziennych, karą pozbawienia wolności lub obiema tymi karami jednocześnie.

Deklaracje podatkowe są ważne i poważne – jeśli uszczuplenie podatku jest małe, podatnik zostanie ukarany grzywną (do 720 stawek dziennych). Gdy jednak kwota uszczuplenia nie przekracza progu ustawowego, podatnik odpowiada wyłącznie za wykroczenie skarbowe. W przypadku przekroczenia progu ustawowego mówimy już o przestępstwie skarbowym, a wysokość grzywny ustalana jest przez sąd.