Rewolucyjne zmiany w wyglądzie legitymacji nauczycielskich – co nowego?

Przepisy dotyczące wyglądu legitymacji nauczycielskich ulegają znaczącej transformacji. Na podstawie przepisów projektu rozporządzenia, nowy model dokumentu ma zawierać takie dane jak imię i nazwisko nauczyciela, zdjęcie twarzy, informacje o pracodawcy wraz z adresem jego siedziby, numer legitymacji oraz datę jej wydania. Co więcej, na legitymacji będzie umieszczony hologram potwierdzający ważność dokumentu w danym roku szkolnym. Dodatkowo na awersie znajdzie się godło Rzeczypospolitej Polskiej w formie orła oraz napis „Rzeczpospolita Polska Republic of Poland”.

Innowacyjność zapowiadanych zmian widoczna jest również w dodatkowych funkcjonalnościach legitymacji. Będą one bowiem wyposażone w elektroniczną warstwę bezstykową, która pozwoli „zaszyć” w niej dokument potwierdzający zatrudnienie nauczyciela. Ta funkcja sprawia, że legitymacja może jednocześnie pełnić rolę karty bibliotecznej czy stołówkowej, eliminując konieczność posiadania oddzielnych dokumentów do tych celów.

A jak prezentuje się nowy wzór legitymacji nauczyciela? Według projektu rozporządzenia, poprzedni wzór charakteryzował się tłem z elementami grafiki w kolorach CMYK i nie posiadał indywidualnego oznaczenia producenta, co utrudniało określenie pochodzenia blankietu. Nowe legitymacje będą miały giloszowe tło, dodatkowe mikrodruki, w tym przechodzące przez obszar przeznaczony na nadrukowanie fotografii oraz oznaczenie producenta. Ponadto, wprowadzono numer legitymacji i zmieniono sposób określania jej ważności – teraz będzie to naklejka – hologram z wizerunkiem orła z naniesionym rokiem ważności dokumentu.

Nowy wzór legitymacji nauczyciela jest zgodny z rekomendacją do opracowania wzoru dokumentu publicznego, zatwierdzoną przez Komisję do spraw dokumentów publicznych.